กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship) 13-07-61 
 การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 Internship I 18-05-61
 กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) 30-01-61
กิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Practicum II) 20-12-2560
 กิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) 25-10-2560
กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) 10-10-2560
 กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) 03-07-2560
 กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) 16-06-2560
 กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) 18-05-2650
 กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) 15-02-2560
 กิจกรรมปฐมนิเทศรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 19-12-2559
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) 27-10-2559
 กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) 06-09-2559 
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Practicum 1) 12-07-2559
กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship 1) 06-07-2559
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) 17-05-2559