ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์วรินญา โรจธนะวรรธน์

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวจารุวรรณ ช่างชุบ

บุคลากรฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ