ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน

อาจารย์ประจำฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวจารุวรรณ ช่างชุบ

บุคลากรฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ