ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร

ประธาน

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร

รองประธาน

ว่าที่ ร.ต.ปิยะปทีป แสงอุไร

กรรมการ

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร

กรรมการ

ดร.อาภาพร สิงหราช

กรรมการ

อาจารย์สุรชัย วงค์จันเสือ

กรรมการ

ดร.ชวนิดา สุวานิช 

กรรมการ

ผศ.ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์

กรรมการ

อาจารย์วรินญา โรจนธนะวรรธน์

กรรมการ

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช

กรรมการ

อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน

กรรมการ

นางสาวรังสินี สุคนธปฏิมา

กรรมการ

นายสมาน ถาวรณา

เลขานุการ

นางสาวจารุวรรณ ช่างชุบ

ผู้ช่วยเลขานุการ