กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
 หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
 ประเด็นการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
 แบบตรวจเครื่องแต่งกายสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
 กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) วันศุกร์ที่  16  มิถุนายน  2560
 กำหนดการ การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๐
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560