ประกาศแจ้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5
ประกาศสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) ปี 5 ภาคเรียนที่ 2-2560
หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษากลับมาสัมมนาหลังฝึกฯ และกำหนดการ (Internship II) ปี 5 วันที่ 30 มกราคม 2561
แบบประเมินสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง  (Internship 2) ปี 5 ภาคเรียนที่ 2-2560
แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศก์ (Internship 2)  ปี 5 ภาคเรียนที่ 2-2560
แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา (Internship II) ปี 5 วันที่ 30 มกราคม 2561
แบบสรุปการลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่งเป็นโรงเรียน ปี 5 ภาคเรียนที่ 2-2560
แผนผังการจัดนิทรรศการ ปี 5
กำหนดการปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Practicum II) วันที่  20  ธันวาคม  2560
แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Practicum II) วันที่ 20 ธันวาคม 2560
กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกฯ (Internship 2) วันที่ 25 ตุลาคม 2560
แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษากิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกฯ (Internship 2) วันที่ 25 ตุลาคม 2560
กำหนดการกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 10 ต.ค. 60
ประกาศแจ้ง เรื่องกิจกรรมมาสัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 10 ต.ค. 60
ประกาศแจ้งสำหรับการส่งงานให้อาจารย์นิเทศก์ภาคเรียนที่ 1-2560
แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยง (Internship 1) ภาคเรียนที่ 1-2560
แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศก์ (Internship 1) ภาคเรียนที่ 1-2560
แบบสรุปการลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (Internship 1) ภาคเรียนที่ 1-2560 ส่งเป็นโรงเรียน
แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา วันที่ 10 ตุลาคม 2560
 
กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
 หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
 ประเด็นการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
 แบบตรวจเครื่องแต่งกายสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
 กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) วันศุกร์ที่  16  มิถุนายน  2560
 กำหนดการ การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๐
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560