หนังสือขออนุญาตโรงเรียนให้นักศึกษากลับมาสัมมนาระหว่างฝึกฯวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ประเด็นการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์ฯ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
แบบบันทึกตรวจเครื่องแต่งกายนักศึกษา กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์ฯ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ (Internship I) วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา กิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
กำหนดการ การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
กำหนดการ การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
หนังสือประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจและความร่่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
กำหนดการประชุมสัมมนาสร้ำงความเข้ำใจและความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
กำหนดการกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
 หนังสือแจ้งโรงเรียน เรื่อง การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
กำหนดการ กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship 2) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ แจ้งกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ฯ (In 2) ปี 5 ภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศ การส่งงานให้อาจารย์นิเทศก์ และฝ่ายฝึกประสบการณ์ ปี 5 ภาคเรียนที่ 2/2561
แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยง (Internship 2) ปี 5 ภาคเรียน 2/2561
แบบประเมิน สำหรับอาจารย์นิเทศก์ (Internship 2) ปี 5 ภาคเรียน 2/2561
แบบประเมิน สำหรับอาจารย์นิเทศก์ (Internship 1) ปี 5 ภาคเรียน 2/2561 (เฉพาะค้างรุ่น In1)
แผนผังการเตรียมจัดนิทรรศการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
แบบสรุปการลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 5 (ส่งเป็นโรงเรียน)
แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
กำหนดการ กิจกรรมสัมมนาหลังเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา ปี 3 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)
 สมุดบันทึก EDUC4802 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Professional Teaching Practicum 2) (doc) (pdf)