หนังสือแจ้งโรงเรียน เรื่อง การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
กำหนดการ กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship 2) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ แจ้งกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ฯ (In 2) ปี 5 ภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศ การส่งงานให้อาจารย์นิเทศก์ และฝ่ายฝึกประสบการณ์ ปี 5 ภาคเรียนที่ 2/2561
แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยง (Internship 2) ปี 5 ภาคเรียน 2/2561
แบบประเมิน สำหรับอาจารย์นิเทศก์ (Internship 2) ปี 5 ภาคเรียน 2/2561
แบบประเมิน สำหรับอาจารย์นิเทศก์ (Internship 1) ปี 5 ภาคเรียน 2/2561 (เฉพาะค้างรุ่น In1)
แผนผังการเตรียมจัดนิทรรศการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
แบบสรุปการลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 5 (ส่งเป็นโรงเรียน)
แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
กำหนดการ กิจกรรมสัมมนาหลังเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา ปี 3 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)
 สมุดบันทึก EDUC4802 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Professional Teaching Practicum 2) (doc) (pdf)
 กำหนดการการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Practicum II) วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Practicum II) วันพฤหัสบดีที่  20 ธันวาคม 2561
การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  2 (Internship II) วันศุกร์ที่  26 ตุลาคม  2561
แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) วันศุกร์ที่  26 ตุลาคม  2561
แผนผังการเตรียมจัดนิทรรศการวันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประกาศแจ้งสำหรับการส่งงานให้อาจารย์นิเทศก์  ภาคเรียนที่ 1-2561
ประกาศแจ้งกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 วันที่ 3- 4 ตุลาคม 2561 ภาคเรียนที่ 1-2561
แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา วันที่ 4 ตุลาคม 2561
แบบสรุปการลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่งเป็นโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2561
กำหนดการสัมมนาหลังฝึก Internship I วันที่ 4 ตุลาคม 2561
แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียนที่ 1-2561
แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1-2561
หนังสือแจ้งโรงเรียนเรื่องกิจกรรมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  วันที่ 4 ต.ค. 2561
 ขอเรียนเเชิญประชุมเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 28 สิงหาคม 2561
หนังสือขออนุญาตโรงเรียนให้นักศึกษากลับมาสัมมนาระหว่างฝึกฯวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ประเด็นการสัมมนาระหว่างฝึกฯ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึกฯ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
แบบตรวจเครื่องแต่งกายนักศึกษา กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกฯ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
กำหนดการปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum 1) วันที่ 15 มิถุนายน 2561
แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา (Practicum I) วันที่ 15 มิถุนายน 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กำหนดการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship 1 ) วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I ) วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ประกาศแจ้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5
ประกาศสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) ปี 5 ภาคเรียนที่ 2-2560
หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษากลับมาสัมมนาหลังฝึกฯ และกำหนดการ (Internship II) ปี 5 วันที่ 30 มกราคม 2561
แบบประเมินสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง  (Internship 2) ปี 5 ภาคเรียนที่ 2-2560
แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศก์ (Internship 2)  ปี 5 ภาคเรียนที่ 2-2560
แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา (Internship II) ปี 5 วันที่ 30 มกราคม 2561
แบบสรุปการลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่งเป็นโรงเรียน ปี 5 ภาคเรียนที่ 2-2560
แผนผังการจัดนิทรรศการ ปี 5
กำหนดการปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Practicum II) วันที่  20  ธันวาคม  2560
แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Practicum II) วันที่ 20 ธันวาคม 2560
กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกฯ (Internship 2) วันที่ 25 ตุลาคม 2560
แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษากิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกฯ (Internship 2) วันที่ 25 ตุลาคม 2560
กำหนดการกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 10 ต.ค. 60
ประกาศแจ้ง เรื่องกิจกรรมมาสัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 10 ต.ค. 60
ประกาศแจ้งสำหรับการส่งงานให้อาจารย์นิเทศก์ภาคเรียนที่ 1-2560
แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยง (Internship 1) ภาคเรียนที่ 1-2560
แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศก์ (Internship 1) ภาคเรียนที่ 1-2560
แบบสรุปการลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (Internship 1) ภาคเรียนที่ 1-2560 ส่งเป็นโรงเรียน
แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา วันที่ 10 ตุลาคม 2560
 
กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
 หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
 ประเด็นการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
 แบบตรวจเครื่องแต่งกายสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
 กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I) วันศุกร์ที่  16  มิถุนายน  2560
 กำหนดการ การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๐
 แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I) วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560