ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร

ครุศาสตรบัณฑิต
     (การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
     (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดาวน์โหลด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
     สาขาไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รัฐศาสตรบัณฑิต
     สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
     สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
     สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์  ธรรมโวหาร

การศึกษาบัณฑิต
     สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
     สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
     หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณิชากร วงศ์สวรรค์พร

การศึกษาบัณฑิต
     สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์  สุขป้อม

พุทธศาสตร์บัณฑิต
     สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
การศึกษามหาบัณฑิต
     สาขาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     สาขาจิตวิทยาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ดาวน์โหลด

รองศาสตราจารย์ฉัตรชนก  เธียรปรีชา

ครุศาสตรบัณฑิต
     สาขาอนุบาล วิทยาลัยครูสวนดุสิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
     สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ดาวน์โหลด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ

ครุศาสตรบัณฑิต
     สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษามหาบัณฑิต 
     สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
     การพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดาวน์โหลด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต
     สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต
     สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
การพัฒนาการบริหาร
     สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

ดาวน์โหลด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์

การศึกษาบัณฑิต
     สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
     สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
     สาขาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต  
     สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดาวน์โหลด

ดร. จินตนา สุขสำราญ

ครุศาสตรบัณฑิต
     สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต
    สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต  
     สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลด

ดร. อาภาพร สิงหราช

ดร. ณัฐญา นาคะสันต์

นิเทศศาสตรบัณฑิต
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
การศึกษาบัณฑิต
     สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษามหาบัณฑิต
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาดุษฏีบัณฑิต
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดาวน์โหลด

ดร. ชวนิดา สุวานิช

การศึกษามหาบัณฑิต
     สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาดุษฏีบัณฑิต
     สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดาวน์โหลด

อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
     สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษามหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดาวน์โหลด

อาจารย์สุวิชา วันสุดล

วิทยาศาสตรบัณฑิต
     สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การศึกษามหาบัณฑิต
     การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดาวน์โหลด

อาจารย์สุธน วงค์แดง

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
     สาขาวิชาการประถมศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ดาวน์โหลด

อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
     สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลด

อาจารย์ณุตรา พงษ์สุผล

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชานาฏศิลป์และดุริยางค์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลด

อาจารย์สุรชัย วงค์จันเสือ

ครุศาสตรบัณฑิต
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
     การศึกษาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด