กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผู้นำแอโรบิคด๊านซ์
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผู้นำทางนันทนาการ
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างนวัตกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานของครู ค.ศ.3 รุ่นที่ 2
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างนวัตกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานของครู ค.ศ.3
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 1
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้สะเต็ทศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเต้นรำพื้นเมือง folk dance worrkshop
 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างหนังสืออัจฉริยะ
 โครงการประชุมปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 17
 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบูรณาการงานสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยสื่อเคลื่อนไหว
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมการทำงิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับครูพลศึกษา
 โครงการพัฒนาข้าราชการครูศึกษานิเทศก์ชำนาญกรพิเศษ รุ่นที่ 15
 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก้าวสู้ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21