ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง

ประธานกรรมการ

ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี

รองประธานกรรมการ

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน

กรรมการ

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร

กรรมการ

อาจารย์ปิยะปทีป แสงอุไร

กรรมการ

ภัทราพร พลเสน

กรรมการและเลขานุการ

นายกฤษณ์ จินนะกุล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ