อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

นางสาวภัทราพร พลเสน

นักวิชาการศึกษา

นายกฤษณ์ จินนะกุล

พนักงานโสตทัศนูปกรณ์