อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร

ประธาน

อาจารย์สุวิชา วันสุดล

รองประธาน

ดร.ณัฐญา นาคะสันต์

กรรมการ

นางสาวซานีมา หัมมะรัน

กรรมการ

นายกฤษณ์ จินนะกุล

กรรมการ

นางสาวภัทราพร พลเสน

เลขานุการ