ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร

ประธาน

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม

รองประธาน

ดร.ณัฐญา นาคะสันต์

กรรมการ

ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง

กรรมการ

ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี

กรรมการ