อบรมสัมมาฝึกประสบการณ์การสอนและการศึกษาดูงานสถานศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ โรงแรมไท่ซาน-สวีท และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
นักศึกษาป.บัณฑิต ฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยผ่านกิจกรรม Active learning
ปฐมนิเทศการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
บทบาทครูในโลกที่เปลี่ยนแปลง Thailand 4.0
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาครูที่ปรึกษาและการทำงานเป็นทีม
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อการสอน
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและการทำงานเป็นทีม
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและการทำงานเป็นทีม