1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

            2. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพครู มีทักษะทางปัญญา ตลอดจนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            3. มีความสามารถในการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความเป็นครู