อาจารย์ประจำหลักสูตร

            1. รองศาสตราจารย์ ดร.สันทนา  วิจิตรเนาวรัตน์
            2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
            3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์  ธรรมโวหาร
            4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์  สุขป้อม
            5. ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว

            อาจารย์ผู้สอน 

            1. รองศาสตราจารย์ ดร.สันทนา  วิจิตรเนาวรัตน์
            2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์  ธรรมโวหาร
            3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
            4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์  สุขป้อม
            5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
            6. ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว
            7. ดร.ปิยาภรณ์  เตชะเรืองรอง
            8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวุฒิ  มุขมา
            9. ดร.จันทรวรรณ  สำราญสำรวจกิจ
            10.ดร.พรรณรายณ์  ทรัพย์แสนดี