อาจารย์ประจำหลักสูตร

            1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา  วิจิตรเนาวรัตน์
            2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
            3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์  ธรรมโวหาร
            4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์  สุขป้อม
            5. ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว

            อาจารย์ผู้สอน 

            1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว  ฟักขาว
            2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวัตร  พรหมเพ็ญ
            3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักตรา  ประเสริฐวงษ์
            4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา  วิจิตรเนาวรัตน์
            5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา  พุ่มพชาติ
            6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์  ธรรมโวหาร
            7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์  ปะพาน
            8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์