หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มุ่งผลิตครูระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การบริหารจัดการชั้นเรียน มีคุณลักษณะและคุณสมบัติในการเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนได้

            ความสำคัญ

            หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มีความสำคัญในการผลิตผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการสอนให้มีความรู้และประสบการณ์ ให้เหมาะสมกับวิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยสาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา

            วัตถุประสงค์

            1. เพื่อพัฒนาและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
            2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพครู มีทักษะทางปัญญา ตลอดจนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่นมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความเป็นครู