หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2549

            พ.ศ.  2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้ปรับปรุง จากหลักสูตร พ.ศ. 2549 เพื่อให้ทันสมัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด

            พ.ศ. 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้ปรับปรุงหลักสูตร ผ่านการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคุรุสภา และเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ในปีการศึกษา 2557 เป็นรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดรับนักศึกษาจำนวน 100 คน