ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม

ประธาน

 

ผศ.ยะผาด วิวัฒน์พงษ์

กรรมการ

 

อาจารย์ณุตรา พงษ์สุผล

กรรมการ

 

อาจารย์สาธร ใจตรง

กรรมการ

 

ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์

กรรมการ

 

อาจารย์พีรดล เพชรานนท์

กรรมการ

 

ดร.ชวนิดา สุวานิช

กรรมการ

 

ดร.คณิน ประยูรเกียรติ

กรรมการ

 

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร

กรรมการ

 

อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี

กรรมการ

 

นายชลดรงค์ นาชัย

เลขานุการ


นางสาวพริ้มเพรา เลิศศรี

ผู้ช่วยเลขานุการ