คณะกรรมการอำนวยการ

ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร

ประธาน

 

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม

กรรมการ

ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง

กรรมการ

 

ผศ.ดร.ณัฐญา นาคะสันต์

กรรมการและเลขานุการ

 

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงาน

ผศ.ดร.ณัฐญา นาคะสันต์

ประธาน

 

ดร.สาธร ใจตรง

กรรมการ

   

อาจารย์พีรดล เพชรานนท์

กรรมการ

   

อาจารย์ผกาวดี ไวกสิกรรม

กรรมการ

   

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร

กรรมการ

   

ชลดรงค์ นาชัย

กรรมการและเลขานุการ