• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา บุญญสิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันวิทยาศาสตร์

 

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 (ชั้น 12) อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โดยมี ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในพิธี และวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ อาจารย์สยาม ปิยะนราธร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สพป.กทม.

โครงการทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

โครงการทัศนศึกษาชั้นอนุบาล 1 - 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ SEA LIFE BANGKOK สยามโอเชี่ยนเวิลด์

 

 

f t g

ติดต่อเรา