• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ได้แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน 2 ท่าน คือ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2.นายนารท ศรีละโพธิ์ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาผู้เรียน 

ภาพกิจกรรมถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ "ภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน" ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนสาธิตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำอาหาร คือ"หมูสร่ง บุพเพ"

ระชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง สามารถมารับชุดนักเรียน ชุดพละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ภาพกิจกรรม มอบตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมายเหตุ ผู้ปกครองสามารถมามอบตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา จนถึงวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

 

f t g

ติดต่อเรา