• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอาเซียน ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นารท  ศรีละโพธิ์ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในกิจกรรมมีวิทยากรรับเชิญ คือ นายเอกพงศ์  สายทอง คุณครูประจำวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้มอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เช่น ประวัติและความเป็นมาของอาเซียน การแต่งกายชุดประจำชาติ คำทักทายของสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และยังให้เด็กๆได้ตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียนและมอบรางวัลมากมายให้เก็บเด็กๆในครั้งนี้

 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในกิจกรรมมีวิทยากรรับเชิญ คือ ๑.นายพีรยศ  ปิยสันติวงศ์ ๒.นางสาวสิริมาศ  จิรวิเศษสกุล คุณครูประจำรายวิชาการงานอาชีพ มามอบความรู้และสาธิตวิธีการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างถูกวิธี และ ๓.นางสาวอุรชา  แสงทอง ๔.นางสาวพรพิมล  อูสูงเนิน คุณครูประจำรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา นักเรียน เกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติดและร่วมพลังในการป้องกัน แก้ไขเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด คือ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์ พลเดช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ทำการอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเข้าชมวิดีโอได้จากลิ้งค์ที่แนบมา Link Video : https://youtu.be/_OrmLA_cNEQ

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 1.สยามโอเชี่ยนเวิร์ล (Siam Ocean World) ศูนย์การค้าสยามพารากอน เด็กๆได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานสัตว์โลกใต้ทะเลแห่งนี้ก็ได้รวบรวมปลาสวยงาม รวมถึงสัตว์หน้าตาประหลาดหาดูยากเอาไว้มากมายหลายชนิด และ 2.พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ (Madame Tussauds) ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ เด็กๆได้เข้าเยี่ยมชมบุคคลสำคัญ ศิลปิน และดาราชื่อดังของประเทศไทยและต่างประเทศค่ะ เด็กๆสนุกสนานและตื่นเต้นกับการทัศนศึกษาในครั้งนี้

โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์งู ของระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่พิพิธภัณฑ์งู siam serpentarium จังหวัด กรุงเทพมหานคร เด็กๆได้รู้จักงูในสายพันธุ์ต่างๆ ตั้งแต่การเกิด วิธีการล่า การเอาตัวรอด ตลอดจนการสืบพันธุ์ และรู้ลึกถึงอวัยวะทุกส่วนตั้งแต่หัวจรดหาง ด้วยการท่องทะลุผ่านลำตัวงูยักษ์จำลองที่เสมือนมีชีวิต และได้เข้าชมการแสดง นาคา เธียเตอร์ การแสดงระหว่างคนกับงู และยังได้ระบายสีกระเป๋าผ้าที่มีลวดลายงูด้วย

f t g

ติดต่อเรา