• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ "ภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน" ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนสาธิตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำอาหาร คือ"หมูสร่ง บุพเพ"

ระชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง สามารถมารับชุดนักเรียน ชุดพละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ภาพกิจกรรม มอบตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมายเหตุ ผู้ปกครองสามารถมามอบตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา จนถึงวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

 

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง เลื่อนวันรับชุดนักเรียน ชุดพละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอแจ้งกำหนดการวันมอบตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา

ประจำภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้

f t g

ติดต่อเรา