• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการเยี่ยมห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ นางสาวกันต์กนิษฐ์ พรประสิทธิ์ ประธานวิชาการระดับปฐมวัย และ นายณัฏฐนันทน์ วานิชชัง ประธานฝ่ายพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา ได้นำเสนอหลักสูตรและภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และจากนั้นผู้ปกครองได้พบคุณครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียน

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมโครงการเยี่ยมห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และวิทยากรในการประชุมผู้ปกครอง

คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

3. นายนารท ศรีละโพธิ์ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาผู้เรียน

4. นางสาวกันต์กนิษฐ์ พรประสิทธิ์ ประธานวิชาการระดับปฐมวัย

5.นางสาวสุนีย์ จันทร ประธานวิชาการระดับประถมศึกษา ได้กล่าวถึงประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน และหลักสูตรของสถานศึกษา ฯลฯ

ภาพกิจกรรมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ได้แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน 2 ท่าน คือ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2.นายนารท ศรีละโพธิ์ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาผู้เรียน 

f t g

ติดต่อเรา