• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการศิลปะสู่การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ" ในวันเสาร์ที่ ๔ และ วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ศรีมาชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากร ๓ ท่านได้มอบความรู้ให้กับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน มีกิจกรรมดังนี้ ๑. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมดนตรีและจังหวะ โดยวิทยากร : ครูมัย ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก ๒. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมระบายสี โดยวิทยากร : ครูมอส อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี และ ๓. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิทยากร : ครูอุ้ย อภิสิรี จรัลชวนะเพท ภายในกิจกรรมได้มีการฝึกปฏิบัติกิจกรรมกับนักเรียน

การประชุมคณะกรรมการดูแลคุณภาพการประกอบอาหาร ปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้การดูแลคุณภาพการประกอบอาหารให้ถูกหลักโภชนาการและถูกสุขอนามัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดเสมียนนารี และวัดเทวสุนทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และตัวแทนจากชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ถวายเทียนพรรษา สังฆทาน แด่พระสงฆ์จากวัดลาดพร้าว จำนวน ๕ รูป และได้ฟังธรรมเทศนาและรับพรจากพระสงฆ์เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา

f t g

ติดต่อเรา