• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน ได้ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 และประสานผู้ปกครองเฝ้าระวังโรคระบาดซึ่งมีการแพร่ระบาดในฤดูฝน ทางโรงเรียนทำความสะอาดและเฝ้าระวังตามเกณฑ์และขั้นตอนของกรมควบคุมโรคติดต่อ

โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในวันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี เด็กๆได้เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ฐานต่างๆจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ในอาคารและกลางแจ้ง และยังได้เรียนรู้ปฏิบัติจริงและรู้จักการทำงานเป็นทีม

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ Kidzania ศูนย์การค้าสยามพารากอน เด็กๆได้เข้าทัศนศึกษาแหล่งรวบรวมอาชีพต่างๆไว้มากมาย เด็กๆได้มีโอกาสทดลองและฝึกฝนเรียนรู้อาชีพจริง และสนุกสนานตื่นเต้นกับอาชีพต่างๆ

โครงการอาเซียน ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นารท  ศรีละโพธิ์ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในกิจกรรมมีวิทยากรรับเชิญ คือ นายเอกพงศ์  สายทอง คุณครูประจำวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้มอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เช่น ประวัติและความเป็นมาของอาเซียน การแต่งกายชุดประจำชาติ คำทักทายของสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และยังให้เด็กๆได้ตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียนและมอบรางวัลมากมายให้เก็บเด็กๆในครั้งนี้

 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในกิจกรรมมีวิทยากรรับเชิญ คือ ๑.นายพีรยศ  ปิยสันติวงศ์ ๒.นางสาวสิริมาศ  จิรวิเศษสกุล คุณครูประจำรายวิชาการงานอาชีพ มามอบความรู้และสาธิตวิธีการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างถูกวิธี และ ๓.นางสาวอุรชา  แสงทอง ๔.นางสาวพรพิมล  อูสูงเนิน คุณครูประจำรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช 

f t g

ติดต่อเรา