• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ศรีมาชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมในครั้งนี้ และวิทยากรมอบความรู้ให้กับคุณครู คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา ชนะกุล และ 2.พิบูลย์ ตัญญบุตร 

โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ และวิทยากรในการอบรมคือ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรา ชนะกุล 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ไสยวรรณ และ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิกร สุมาลี

การแข่งขัน "คีตะมวยไทย" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. 
ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีตัวแทนนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กหญิงอัญชลิกา อุระ เด็กหญิงปราณมาฎา ช่วยเมือง เด็กหญิงศุภสิริ ดรปัญญา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กชายวุฒธิชัย เทิดทูลกุล เด็กชายกฤษณคุณ อุ่นสมัย เด็กหญิงกันต์ฤทัย เพ็ชรพงศ์ เด็กหญิงแก้วกัลยา ศรีโยธี ครูผู้ฝึกสอนคือนางสาววิราพร วัฒนเจริญ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ในระดับดี รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

 

โครงการวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ศรีมาชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ และภายในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ มีการสแดง SCIENCE SHOW เรื่อง Elephant Toothpaste หรือ ยาสีฟันช้าง ของตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีกิจกรรมแต่ละฐานดังต่อไปนี้ 
ฐานที่1 เครื่องบินกระดาษ
ฐานที่2 กังหันลม
ฐานที่3 เรือดินน้ำมัน
ฐานที่ 4 ปูนปาสเตเตอร์
ฐานที่ 5 เรือลูกโป่ง
ฐานที่ 6 กล้องจุลทรรศน์

f t g

ติดต่อเรา