• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลิงก์การรับสมัครตามที่ได้แนบไว้ข้างล่างค่ะ

 

รายละเอียดการรับสมัครเรียนชั้นเตรียมอนุบาล คลิก!!!

ภาพกิจกรรมนิทรรศการทัศนาฏดุริยางคศิลป์ ในวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๒๐ น. ณ สนามกีฬากลางแจ้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานและส่งเสริมศักยภาพ การกล้าแสดงออกของผู้เรียนในสังคมของศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นทักษะการคิดและการทำงาน การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งภายในนิทรรศการมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ ๑. การแสดง " ฟ้อนมาลัย" ของวิชานาฏศิลป์ ครูผู้ฝึกสอน นางสาวสิริมาศ จิรวิเศษสกุล ๒. การแสดง " Thai music contemporary" ของวิชาดนตรี ครูผู้ฝึกสอน นายพีรยศ ปิยสันติวงษ์ ๓. การจัดแสดงผลงานภาพวาดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ของรายวิชาทัศนศิลป์ ครูผู้สอน นางสาวนันท์ศุจี มากสูงเนิน

 

โครงการวันเด็ก-กีฬาสี ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ศรีมาชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภายในกิจกรรมมี 1.การแสดงพิธีเปิด การแสดงคีตะมวยไทย 2.การแสดงประกวดกองเชียร์ แต่ละสี 3.การแข่งขันเกมกีฬาต่างๆ 4.การแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น 5.การแจกของขวัญให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น และพิธีมอบรางวัลประเภทกองเชียร์ ขบวนพาเหรด กีฬา และร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุมกัน

 

 สามารถดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!!

f t g

ติดต่อเรา