• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการเก็บเกี่ยววิชาการ ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ศรีมาชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภายในกิจกรรมมี 1.การแสดงพิธีเปิด การแสดงรำอธิษฐาน และ ระบำไก่ ฝึกซ้อมโดยคุณครูสิริมาศ จิรวิเศษสกุล 2.การนำเสนอ Project Approach ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 และ 3.ซุ้มแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

 

 สามารถดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินพัฒนาการ ระดับเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สามารถดูผลการประเมินตามที่ได้แนบลิงก์ไว้ข้างล่างค่ะ 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินพัฒนาการ ระดับเตรียมอนุบาล คลิก!!

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลิงก์การรับสมัครตามที่ได้แนบไว้ข้างล่างค่ะ

 

รายละเอียดการรับสมัครเรียนชั้นเตรียมอนุบาล คลิก!!!

ภาพกิจกรรมนิทรรศการทัศนาฏดุริยางคศิลป์ ในวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๒๐ น. ณ สนามกีฬากลางแจ้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานและส่งเสริมศักยภาพ การกล้าแสดงออกของผู้เรียนในสังคมของศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นทักษะการคิดและการทำงาน การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งภายในนิทรรศการมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ ๑. การแสดง " ฟ้อนมาลัย" ของวิชานาฏศิลป์ ครูผู้ฝึกสอน นางสาวสิริมาศ จิรวิเศษสกุล ๒. การแสดง " Thai music contemporary" ของวิชาดนตรี ครูผู้ฝึกสอน นายพีรยศ ปิยสันติวงษ์ ๓. การจัดแสดงผลงานภาพวาดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ของรายวิชาทัศนศิลป์ ครูผู้สอน นางสาวนันท์ศุจี มากสูงเนิน

 

f t g

ติดต่อเรา