• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน2561 พี่ๆเจ้าหน้าที่โอวัลตินได้จัดกิจกรรม "โอวัลติน สมาร์ท" ให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และพี่ๆโอวัลตินได้แจกโอวัลตินให้กับเด็กๆทุกระดับชั้นได้ดื่มกันอย่างอร่อยค่ะ ขอบคุณทางพี่ๆโอวัลตินที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมสนุกๆให้กับเด็กๆทุกคนนะคะ

 

โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสยามทะเลกรุงเทพ Siam Park City จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

โคร

 

งการวันลอยกระทง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ฑฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ (สนามกีฬาในร่ม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ภายในกิจกรรมมี ๑. การแสดงเล่นดรตรีไทยเปิดงาน ชุด ลอยล่อง ทำนองเพลง ร่วมบรรเลงวิถีไทย ๒.การเล่าประวัติวันลอยกระทง ตัวแทนนักเรียน คือ ๑.เด็กหญิงดนยา เศรษฐวงศ์ ๒.เด็กหญิงภรชนก ทองประยูร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓.การร้องเพลงวันลอยกระทงโดยนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔.ชมวีดีทัศน์วันลอยกระทงและร่วมกันตอบคำถามและมอบของรางวัลแก่เด็กๆที่ร่วมตอบคำถามในวันลอยกระทงในครั้งนี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัย Padagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ศรีมาชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมในครั้งนี้ และวิทยากรมอบความรู้ให้กับคุณครู คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา ชนะกุล และ 2.พิบูลย์ ตัญญบุตร 

f t g

ติดต่อเรา