• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน ได้ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 และประสานผู้ปกครองเฝ้าระวังโรคระบาดซึ่งมีการแพร่ระบาดในฤดูฝน ทางโรงเรียนทำความสะอาดและเฝ้าระวังตามเกณฑ์และขั้นตอนของกรมควบคุมโรคติดต่อ

f t g

ติดต่อเรา