• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในวันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี เด็กๆได้เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ฐานต่างๆจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ในอาคารและกลางแจ้ง และยังได้เรียนรู้ปฏิบัติจริงและรู้จักการทำงานเป็นทีม

f t g

ติดต่อเรา