• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

โครงการอาเซียน ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นารท  ศรีละโพธิ์ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในกิจกรรมมีวิทยากรรับเชิญ คือ นายเอกพงศ์  สายทอง คุณครูประจำวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้มอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เช่น ประวัติและความเป็นมาของอาเซียน การแต่งกายชุดประจำชาติ คำทักทายของสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และยังให้เด็กๆได้ตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียนและมอบรางวัลมากมายให้เก็บเด็กๆในครั้งนี้

 

f t g

ติดต่อเรา