• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในกิจกรรมมีวิทยากรรับเชิญ คือ ๑.นายพีรยศ  ปิยสันติวงศ์ ๒.นางสาวสิริมาศ  จิรวิเศษสกุล คุณครูประจำรายวิชาการงานอาชีพ มามอบความรู้และสาธิตวิธีการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างถูกวิธี และ ๓.นางสาวอุรชา  แสงทอง ๔.นางสาวพรพิมล  อูสูงเนิน คุณครูประจำรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช 

f t g

ติดต่อเรา