• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา นักเรียน เกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติดและร่วมพลังในการป้องกัน แก้ไขเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด คือ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์ พลเดช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ทำการอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเข้าชมวิดีโอได้จากลิ้งค์ที่แนบมา Link Video : https://youtu.be/_OrmLA_cNEQ

f t g

ติดต่อเรา