• กิจกรรมวันเข้าพรรษา ๒๕๖๐

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

โครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรองในครั้งนี้

f t g

ติดต่อเรา