• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

โครงการวันลอยกระทง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันลอยกระทง ภายในกิจกรรมได้มี ๑.การแสดงการเล่นดนตรีไทยโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษา ๒. การประกวดการแต่งกายชุดไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล และ ๓.การตอบคำถามเกี่ยวกับวันลอยกระทง

f t g

ติดต่อเรา