• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

โครงการวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา บุญญสิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันวิทยาศาสตร์

 

f t g

ติดต่อเรา