• กิจกรรมวันเข้าพรรษา ๒๕๖๐

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ปฏิทินวิชาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560        

สัปดาห์

วัน/เดือน/ปี

รายการ/กิจกรรม

รายละเอียดการดำเนินงาน

-

29 มีนาคม – 28 เมษายน 2560

SUMMER CAMP 2560

จัดกิจกรรมตามตารางเรียน

-

1 - 12 พฤษภาคม 2560

 

 

 

ครูและบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

- 1 พฤษภาคม 2560 ประชุมงานวิชาการเพื่อมอบหมายแบ่งงานรับผิดชอบ

- 1 – 3 พฤษภาคม 2560 นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา มอบตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560 (นักเรียนเก่า)

- 9 พฤษภาคม 2560 ประชุมครู – บุคลากร

- 1 - 12 พฤษภาคม 2560 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/ แผนการจัดประสบการณ์

- 1 - 12 พฤษภาคม 2560 จัดเตรียมเอกสารประจำชั้นเรียน/จัดห้องเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้

1

15 19 พฤษภาคม 2560

เปิดเรียนภาคเรียนที่1/2560

- 15 พฤษภาคม 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

- ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้/ แผนการจัดประสบการณ์ให้ผู้บริหารตรวจ

 

2

22 – 26 พฤษภาคม 2560

จัดการเรียนการสอนปกติ

- 27 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครอง

3

29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560

จัดการเรียนการสอนปกติ

- 16 มิถุนายน 2560 โครงการเยี่ยมห้องเรียน (ผู้ปกครอง)

4

5 – 9 มิถุนายน 2560

- จัดการเรียนการสอนปกติ

- พิธีไหว้ครู/มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับประถมศึกษาและมอบประกาศนียบัตร

- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

- 8 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู/มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับประถมศึกษาและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

- 9 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

5

12 – 16 มิถุนายน 2560

- จัดการเรียนการสอนปกติ

- ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

- 23 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

6

19 – 23 มิถุนายน 2560

จัดการเรียนการสอนปกติ

 

7

26 – 30 มิถุนายน 2560

จัดการเรียนการสอนปกติ

- ครูระดับประถมศึกษาเตรียมข้อสอบปลายภาค ครั้งที่1 ของภาคเรียนที่ 1/2560

- ครูเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนประเมินผลปลายภาค ครั้งที่1 ของภาคเรียนที่ 1/2560

8

3 - 7 กรกฎาคม 2560

- จัดการเรียนการสอนปกติ

- โครงการวันเข้าพรรษา

- ผู้บริหารเยี่ยมห้องเรียน

- 7 กรกฎาคม 2560 โครงการวันเข้าพรรษา

 

สัปดาห์

วัน/เดือน/ปี

รายการ/กิจกรรม

รายละเอียดการดำเนินงาน

9

11 – 14 กรกฎาคม 2560

ประเมินผลปลายภาค ครั้งที่1 ของภาคเรียนที่ 1/2560

 

-  ระดับปฐมวัย ประเมินผลพัฒนาการทั้ง

4 ด้าน

-  ระดับประถมศึกษา สอบปลายภาคครั้งที่ 1 ของภาคเรียนที่ 1/2560

10

17 - 21 กรกฎาคม 2560

- จัดการเรียนการสอนปกติ

- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

- 21 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

- ครูตรวจข้อสอบ

11

24 – 28 กรกฎาคม 2560

จัดการเรียนการสอนปกติ

- ครูเสนอผลการประเมินการสอบปลายภาค ครั้งที่1 ของภาคเรียนที่ 1/2560 ให้ผู้บริหารอนุมัติ

- แจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครอง

- 28 กรกฏาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

12

31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560

จัดการเรียนการสอนปกติ

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ (นักเรียน)

13

7 – 11 สิงหาคม 2560

จัดการเรียนการสอนปกติ

- 11 สิงหาคม 2560 จัดงานวันแม่แห่งชาติ

14

15 – 18 สิงหาคม 2560

จัดการเรียนการสอนปกติ

- ผู้บริหารเยี่ยมห้องเรียน

- 14 สิงหาคม 2560 หยุดชดเชย วันแม่แห่งชาติ

- 15 – 18  สิงหาคม 2560 งานวันวิทยาศาสตร์

15

21 – 25 สิงหาคม 2560

จัดการเรียนการสอนปกติ

-

16

28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560

จัดการเรียนการสอนปกติ

-

17

4 – 8 กันยายน 2560

จัดการเรียนการสอนปกติ

ครูเตรียมข้อสอบเพื่อประเมินผลปลายภาค

18

11 - 15 กันยายน 2560

จัดการเรียนการสอนปกติ

- ครูเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนประเมินผล ปลายภาคครั้งที่ 2 ของภาคเรียนที่ 1/2560

19

18 – 22 กันยายน 2560

ประเมินผลภาคเรียนที่ 1/2560

- ระดับปฐมวัยประเมินผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

- 20 – 22 กันยายน 2560 ระดับประถมศึกษา สอบปลายครั้งที่ 2 ของภาคเรียนที่ 1/2560

- 22 กันยายน 2560 วันสุดท้ายของการเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ของระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

-

25 – 29 กันยายน 2560

- ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

25 – 29 กันยายน 2560 ครู-บุคลากร ลาพักผ่อน

- ตรวจข้อสอบ

-

2 - 13 ตุลาคม 2560

- ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

- ครู-บุคลากร มาปฏิบัติงานตามปกติ

- เตรียมงานกีฬาสาธิตฯ

-

16 - 20 ตุลาคม 2560

- ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

- เตรียมงานกีฬาสาธิตฯ

- 16 ตุลาคม 2560 ครูส่งแบบ ปพ.5และปพ.6 ให้ผู้บริหารอนุมัติ

- 6 – 8 ธันวาคม 2560 กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 24

-

24 - 27 ตุลาคม 2560

- ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

- ครูจัดเตรียมห้องเรียนและการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2560

 

ปฏิทินวิชาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560     

  

สัปดาห์

วัน/เดือน/ปี

รายการ/กิจกรรม

รายละเอียดการดำเนินงาน

1

30 ตุลาคม 3 พฤศจิกายน 2560

- เปิดเรียน ภาคเรียนที่

2/2560

- จัดการเรียนการสอนปกติ

- โครงการวันลอยกระทง

- 30 ตุลาคม 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

- ครูส่งโครงการสอนระยะยาว และแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ให้ผู้บริหารตรวจ

- 3 พฤศจิกายน 2560 โครงการวันลอยกระทง เวลา 08.00-10.30 น.

2

6 – 10 พฤศจิกายน 2560

จัดการเรียนการสอนปกติ

นักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม

3

13 – 17 พฤศจิกายน 2560

จัดการเรียนการสอนปกติ

-

4

20 - 24 พฤศจิกายน 2560

จัดการเรียนการสอนปกติ

 

ผู้บริหารเยี่ยมห้องเรียน

5

27 พฤศจิกายน 1 ธันวาคม 2560

- จัดการเรียนการสอนปกติ

- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

- 1 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

- 1 ธันวาคม 2560 จัดงานวันพ่อแห่งชาติ

6

4 - 8 ธันวาคม 2560

- จัดการเรียนการสอนปกติ

- 5 ธันวาคม 2560 หยุดวันพ่อแห่งชาติ

7

12 15 ธันวาคม 2560

- จัดการเรียนการสอนปกติ

- ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

 

- ครูระดับประถมศึกษาเตรียมข้อสอบปลายภาคครั้งที่ 1 ของภาคเรียนที่ 2 /2560

- 11 ธันวาคม 2560 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

- 15 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

- 16 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันปีใหม่

8

18 22 ธันวาคม 2560

จัดการเรียนการสอนปกติ

-

9

25 29 ธันวาคม 2560

จัดการเรียนการสอนปกติ

- ครูเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนประเมินผล ปลายภาคครั้งที่ 1 ของภาคเรียนที่ 2/2560

10

2 5 มกราคม 2561

จัดการเรียนการสอนปกติ

-

11

8 12 มกราคม 2561

- ประเมินผลปลายภาคครั้งที่ 1 ของภาคเรียนที่ 2/2560

- กิจกรรมวันเด็ก-กีฬาสี

- ระดับประถมศึกษา สอบปลายภาคครั้งที่ 1 ของภาคเรียนที่ 2/2560

- ระดับปฐมวัย ประเมินผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

- 12 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็ก-กีฬาสี

12

15 19 มกราคม 2561

จัดการเรียนการสอนปกติ

- ครูส่งผลการประเมินให้ผู้บริหารอนุมัติ

- แจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ

13

22 26 มกราคม  2561

จัดการเรียนการสอนปกติ

-

14

29 มกราคม 2 กุมภาพันธ์ 2561

- จัดการเรียนการสอนปกติ

- โครงการศึกษานอกสถานที่

โครงการศึกษานอกสถานที่

15

5 9 กุมภาพันธ์ 2561

จัดการเรียนการสอนปกติ

ผู้บริหารเยี่ยมห้องเรียน

16

12 16 กุมภาพันธ์ 2561

จัดการเรียนการสอนปกติ

-

17

19 23 กุมภาพันธ์ 2561

- จัดการเรียนการสอนปกติ

- โครงการเปิดโลกกิจกรรม

- 23 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล 3

สัปดาห์

วัน/เดือน/ปี

รายการ/กิจกรรม

รายละเอียดการดำเนินงาน

18

26 กุมภาพันธ์ 2 มีนาคม 2561

จัดการเรียนการสอนปกติ

- 26 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีอำลาอาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

- 2 มีนาคม 2561  โครงการเปิดโลกกิจกรรม

- ครูเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนประเมินผลปลายภาคครั้งที่ 2 ของภาคเรียนที่ 2/2560

- ระดับปฐมวัยประเมินผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

- 2 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายของการเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ของระดับปฐมวัย

19

5 9 มีนาคม 2561

- จัดการเรียนการสอนปกติ

- ประเมินผลปลายภาคเรียน

ที่ 2/2560

- 5 - 9 มีนาคม 2561 ระดับประถมศึกษาสอบปลายภาคครั้งที่ 2 ของภาคเรียนที่ 2/2560

- 9 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายของการเรียน  

ภาคเรียนที่ 2 ของระดับประถมศึกษา

-

12 16 มีนาคม 2561

- ปิดเรียนภาคเรียนที่

2/2560

- ครูตรวจข้อสอบประเมินผลและประมวลผล

- 16 มีนาคม 2561 ครูส่งแบบ ปพ.5 ปพ.6

ให้ผู้บริหารอนุมัติ

- 20 มีนาคม 2561 แจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ

-

19 30 มีนาคม 2561

ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

- 21 23  มีนาคม 2561 การศึกษาดูงานของ

ครู - บุคลากร

-

29 มีนาคม – 27 เมษายน 2561

SUMMER CAMP 2561

จัดกิจกรรมตามตารางเรียน

-

30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561

ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

- 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 ครู-บุคลากรลาพักผ่อน

- 7 - 11 พฤษภาคม 2561 การเตรียมงานก่อนเปิดเรียน

-

14  พฤษภาคม 2561 

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561

14 พฤษภาคม 2561 เปิดเรียนภาคเรียน

ที่ 1/2561

 

 

f t g

ติดต่อเรา