• กิจกรรมวันเข้าพรรษา ๒๕๖๐

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

หลักสูตร SMART

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จำนวนคาบ/สัปดาห์ (1 คาบ = 50 นาที)

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ภาษาไทย

 

6

 

6

 

5

 

5

 

5

 

5

คณิตศาสตร์

5

5

5

5

5

5

วิทยาศาสตร์

3

3

3

3

3

3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    หน้าที่พลเมือง

    ประวัติศาสตร์

 

2

1

1

 

2

1

1

 

2

1

1

 

2

1

1

 

2

1

1

 

2

1

1

สุขศึกษาและพลศึกษา

    สุขศึกษา

    พลศึกษา

 

       2

 

2

 

2

 

1

2

 

1

2

 

1

2

ศิลปะ

    ทัศนศิลป์

    ดนตรีและนาฏศิลป์

 

2

1

 

2

1

 

2

1

 

2

1

 

2

1

 

2

1

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

    การงานอาชีพ

    เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

ภาษาต่างประเทศ

    ภาษาอังกฤษ

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

รวมจำนวนคาบสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

29

29

28

29

29

29

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

    ภาษาจีน

    ภาษาอังกฤษ (Fun English)

    คณิตศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

    วิทยาศาสตร์ – STEM (ภาคภาษาอังกฤษ)

 

1

1

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

1

รวมจำนวนคาบสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

4

4

4

4

4

4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    สนทนายามเช้าและทักษะชีวิต

    ลูกเสือ-เนตรนารี

    กิจกรรมชุมนุม

    กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้

      - ภาษาไทยหรรษา

      - กีฬา/ศิลปะ

 

2

1

-

 

1

-

 

2

1

-

 

1

-

 

2

1

1

 

-

1

 

2

1

1

 

-

-

 

2

1

1

 

-

-

 

2

1

1

 

-

-

รวมจำนวนคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4

4

5

4

4

4

 

บริการสังคม

นอกเวลา 60 ชั่วโมง

5

5

10

10

15

15

รวมจำนวนคาบ

37

37

37

37

37

37

หมายเหตุ : เวลาเรียน 1คาบ/สัปดาห์ เทียบเป็นเวลา 35 ชั่วโมง/ปี

 

f t g

ติดต่อเรา