• กิจกรรมวันเข้าพรรษา ๒๕๖๐

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

หลักสูตรปกติ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จำนวนคาบ/สัปดาห์ (1 คาบ = 50 นาที)

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ภาษาไทย

 

6

 

5

 

5

 

5

 

5

คณิตศาสตร์

6

5

5

5

5

วิทยาศาสตร์

3

3

3

3

3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    หน้าที่พลเมือง

    ประวัติศาสตร์

 

2

1

1

 

2

1

1

 

2

1

1

 

2

1

1

 

2

1

1

สุขศึกษาและพลศึกษา

    สุขศึกษา

    พลศึกษา

 

2

 

2

 

1

2

 

1

2

 

1

2

ศิลปะ

    ทัศนศิลป์

    ดนตรีและนาฏศิลป์

 

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

    การงานอาชีพ

    เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

ภาษาต่างประเทศ

    ภาษาอังกฤษ

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

รวมจำนวนคาบสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

31

29

30

30

30

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

    ภาษาจีน

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

รวมจำนวนคาบสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

1

1

1

1

1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    สนทนายามเช้าและทักษะชีวิต

    ลูกเสือ-เนตรนารี

    กิจกรรมชุมนุม

    กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้

        -  ภาษาไทยหรรษา

        -  Projects : Play & Learn

        -  กีฬา/ศิลปะ

        -  สนุกคิดด้วย STEM

 

2

1

-

 

1

1

-

-

 

2

1

1

 

-

1

1

1

 

2

1

1

 

-

1

-

1

 

2

1

1

 

-

1

-

1

 

2

1

1

 

-

1

-

1

รวมจำนวนคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5

7

6

6

6

 

บริการสังคม

                        นอกเวลา 60 ชั่วโมง                       

5

10

10

15

15

รวมจำนวนคาบ

37

37

37

37

37

หมายเหตุ : เวลาเรียน 1คาบ/สัปดาห์ เทียบเป็นเวลา 35 ชั่วโมง/ปี

 

f t g

ติดต่อเรา