• Description slide 1

 • Description slide 2

 • Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

ปรัชญาโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา  ที่พัฒนานักเรียนทุกด้าน ให้เต็มตามศักยภาพแห่งตน พร้อมที่จะเผชิญสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ได้อย่างสง่างามและมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลัก

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐานสากล  เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทุกด้าน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดและการทำงาน  

พันธกิจ

 • สร้างนักเรียนทุกคนให้เป็นเด็กดี มีวินัย มีคุณธรรม มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สามารถใช้งานได้
 • จัดการเรียนรู้ภาษาจีนให้สามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานได้
 • จัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
 • จัดประสบการณ์ฝึกสอนให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาครูผู้สอนทั้งในด้านการดูแลนักเรียนและด้านวิชาการให้ได้รับวิทยาการที่ก้าวหน้าทันสมัย

f t g

ติดต่อเรา