• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ปรัชญาโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา  ที่พัฒนานักเรียนทุกด้าน ให้เต็มตามศักยภาพแห่งตน พร้อมที่จะเผชิญสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ได้อย่างสง่างามและมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลัก

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐานสากล  เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทุกด้าน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดและการทำงาน  

พันธกิจ

  • สร้างนักเรียนทุกคนให้เป็นเด็กดี มีวินัย มีคุณธรรม มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สามารถใช้งานได้
  • จัดการเรียนรู้ภาษาจีนให้สามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานได้
  • จัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  • จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
  • จัดประสบการณ์ฝึกสอนให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาครูผู้สอนทั้งในด้านการดูแลนักเรียนและด้านวิชาการให้ได้รับวิทยาการที่ก้าวหน้าทันสมัย

f t g

ติดต่อเรา