• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

            ในปีพุทธศักราช 2534 วิทยาลัยครูจันทรเกษมในขณะนั้น ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ เป็นอธิการและ      รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ เป็นหัวหน้าคณะวิชาครุศาสตร์ ได้เสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัยขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตครูอนุบาลและฝึกอบรมครูประจำการ เนื่องจากสภาพสังคมในกรุงเทพมหานครมีเด็กก่อนวัยเรียนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลมากขึ้น ขณะเดียวกันสถานเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลจำนวนมากยังขาดบุคลากรผู้มีความรู้และความชำนาญการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

            จากโครงการ ดังกล่าวจึงได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยให้แก่นักศึกษา ตลอดจนการอบรมครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย  โดยใช้งบประมาณที่ได้จากการเช่าพระสมเด็จเสน่ห์จันทรเกษม และเหรียญรัชกาลที่ 5 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,960,000 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2534 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม” และมีรองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ หัวหน้าคณะวิชาครุศาสตร์ทำหน้าที่รักษาการอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม จนถึงปีพุทธศักราช 2536
          

            ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ. 2537 – 2543 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข กิจรัตน์ภร ได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ต่อมาและในปี พ.ศ. 2541  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข กิจรัตน์ภร ซึ่งทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่ขณะนั้นได้เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารของโรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษมหลังใหม่ เป็นอาคาร 5 ชั้น และได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2542


                          ในปี พ.ศ 2544 - 2552 มีผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ตามลำดับดังนี้
                          ปี พ.ศ 2544 – 2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันเพ็ญ เปมกิตติ
                          ปี พ.ศ 2547 – 2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ พรหมบุญ
                          ปี พ.ศ 2549 – 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พุ่มพชาติ


             ต่อมาในปี พ.ศ 2552 “โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม”  หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการ  โดยมีนายพิเชฏฐ์ ศรีมูลผา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ ในปี พ.ศ. 2558  และรองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา บุญญสิริ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2560
         

           ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมบริหารงานในรูปคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน และจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา บุญญสิริ เป็นประธานกรรมการบริหารงานโรงเรียน

          จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่มีค่าและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐและความต้องการของสังคม  นับเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อการพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพ  เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป

 

อัตลักษณ์

มีคุณธรรม คิดเป็น ปฏิบัติได้  ก้าวไกลสู่สากล

เอกลักษณ์

พัฒนานักเรียนทุกด้าน ให้เต็มตามศักยภาพแห่งตนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดและการทำงาน

 

สีประจำโรงเรียน สีเทา-เหลือง

                 หมายถึง ปัญญา

                 หมายถึง คุณธรรม

 

มาร์ชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง: ศิริเกล้า พิสิทธิคุณ

 

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทุกคนเปี่ยมเปรม ความรู้อยู่คู่ความดี

ผูกพันความรัก ขยัน อดทน และมีศักดิ์ศรี ปัญญาดี มีวินัย ก้าวไกลสู่สังคม

 

*ลูกเทาเหลือง งามมารยาทแบบไทย รักศาสน์ กษัตริย์ไทย รู้คุณรู้กตัญญู

ลูกเทาเหลืองเด่น คิดเป็น ใฝ่รู้ เคารพคุณครูอาจารย์ พ่อแม่ ด้วยใจ

 

**สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทุกคนอิ่มเอม สร้างสรรค์ ทุกวันสดใส

   รู้สามัคคี เมตตา และมีน้ำใจ ต้นกล้าก้าวไกล ลูกเทาเหลือง รุ่งเรืองทุกคน…

 

 

 

 

f t g

ติดต่อเรา