• กิจกรรมวันเข้าพรรษา ๒๕๖๐

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ได้ดำเนินการทดสอบเมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โดยมีนักเรียนเข้าทำการทดสอบจำนวน 5 คน ประกาศผลเมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังต่อไปนี้

f t g

ติดต่อเรา