• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

ในปีการศึกษา 2560 กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้โรงเรียนต่างๆในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เข้าร่วมโครงการจัดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยทำการทดสอบในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561  ในวิชาความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคำนวณ และความสามารถด้านเหตุผล  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าสอบ จำนวน 20 คน โดยมีนักเรียนปกติ  20 คน  ทำการทดสอบที่โรงเรียนและมีครูคุมสอบ 2 คน เป็นครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1 คน  และครูจากโรงเรียนอื่น 1 คน ผลการสอบมีดังนี้   1) ด้านภาษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศแต่ต่ำกว่าระดับสังกัด  2) ด้านคำนวณมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศแต่ต่ำกว่าระดับสังกัด 3) ด้านเหตุผลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศแต่ต่ำกว่าระดับสังกัด และ 4)  ผลการทดสอบความสามารถทั้ง 3 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ แต่ต่ำกว่าระดับสังกัด

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ได้ดำเนินการทดสอบเมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยมีนักเรียนเข้าทำการทดสอบจำนวน 14 คน ประกาศผลเมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2561 สรุปว่า คะแนนเฉลี่ย (Mean) ของโรงเรียน ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังต่อไปนี้

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ได้ดำเนินการทดสอบเมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โดยมีนักเรียนเข้าทำการทดสอบจำนวน 5 คน ประกาศผลเมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังต่อไปนี้

f t g

ติดต่อเรา