• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

โครงการพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 โรงเรียนได้เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ได้เข้าศึกษาดูด้านการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านปรือน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

f t g

ติดต่อเรา