• กิจกรรมวันเข้าพรรษา ๒๕๖๐

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

โครงการสัมมนาครู บุคลากรและศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2560

- ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "สาธิตจันทรเกษม STRONG...ทำอย่างไร" โดยมีวิทยากร 2 ท่านมาบรรยาย

คือ 1. รศ.ประวิทย์ แซ่เตีย และ 2. ผศ.รังสรรค์ โสวัณณะ
- ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ได้ศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลชลบุรี โรงเรียนได้มีจัดการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนสองภาษา English Program (EP)และเยี่ยมชมห้องเรียนในระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
- ในพุธที่ 15 มีนาคม 2560 คณะครูทุกท่านได้สรุปแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้ STRONG และได้เดินทางชมแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ตลาดน้ำสี่ภาค สัมผัสชีวิตสองฝั่งริมน้ำที่เป็นแหล่งรวบรวมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยทั้งสี่ภาค

 

 

f t g

ติดต่อเรา