• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังต่อไปนี้

f t g

ติดต่อเรา