• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

 

โคร

 

งการวันลอยกระทง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ฑฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ (สนามกีฬาในร่ม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ภายในกิจกรรมมี ๑. การแสดงเล่นดรตรีไทยเปิดงาน ชุด ลอยล่อง ทำนองเพลง ร่วมบรรเลงวิถีไทย ๒.การเล่าประวัติวันลอยกระทง ตัวแทนนักเรียน คือ ๑.เด็กหญิงดนยา เศรษฐวงศ์ ๒.เด็กหญิงภรชนก ทองประยูร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓.การร้องเพลงวันลอยกระทงโดยนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔.ชมวีดีทัศน์วันลอยกระทงและร่วมกันตอบคำถามและมอบของรางวัลแก่เด็กๆที่ร่วมตอบคำถามในวันลอยกระทงในครั้งนี้

 

f t g

ติดต่อเรา