• กิจกรรมวันเข้าพรรษา ๒๕๖๐

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองทุกท่านค่ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดปิดทำการเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๑ ค่ะ

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน เรื่อง การวัดตัวและสั่งจองชุดนักเรียนการแต่งกายเครื่องแบบของนักเรียน 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี
คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร มีดังต่อไปนี้
๑. มีอายุตั้งแต่ ๙ – ๑๑ ปี
๒. ใบสมัครโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน 
๔. สำเนาบัตรประชาชน (ถ้ามี)
๕. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
ผู้ที่สนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่คุณครูกฤตยา เจริญรุ่งเรือง ณ ห้องสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม - วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
สอบถามรายละเอียดสำนักศิลปะวัฒนธรรม ๐๒-๕๔๑-๗๐๔๙

**หมายเหตุ การบรรพชาสามเณรตลอดทั้งโครงการผู้บรรพชาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบประเมินพัฒนาการ ระดับเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบประเมินความพร้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

>> คลิ๊ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบประเมินพัฒนาการ ระดับเตรียมอนุบาล และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบประเมินความพร้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

f t g

ติดต่อเรา