• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ระดับอายุ ๙-๑๒ ปี ได้แก่ ๑.เด็กชายคมกฤษ นาคีสถิตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ ชื่อผลงาน : ปูสีสันด้วยขยะ ๒.เด็กหญิงศิริกัญญา สมชัยยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ ชื่อผลงาน : มลพิษจากคน และ ๓.เด็กหญิงแก้วกัลยา ศรีโยธี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับเกียรติบัตร ชื่อผลงาน : วัดป่าเจดีย์ และเด็กๆ จะได้เข้ารับรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ค่ะ ครูผู้ฝึกสอน คุณครูนันท์ศุจี มากสูงเนิน

ภาพกิจกรรมในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ระดับอายุ ๙-๑๒ ปี ได้แก่ ๑.เด็กชายคมกฤษ นาคีสถิตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ ชื่อผลงาน : ปูสีสันด้วยขยะ ๒.เด็กหญิงศิริกัญญา สมชัยยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ ชื่อผลงาน : มลพิษจากคน และ ๓.เด็กหญิงแก้วกัลยา ศรีโยธี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับเกียรติบัตร ชื่อผลงาน : วัดป่าเจดีย์ และเด็กๆ จะได้เข้ารับรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ค่ะ ครูผู้ฝึกสอน คุณครูนันท์ศุจี มากสูงเนิน

ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตบนเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดบัญชีร่วมกับธนาคารออมสิน นักเรียนคนใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบรายละเอียดกับคุณครูกฤษณา เรืองทองเมือง

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 คุณวิเชียรรัฐ ลออเสถียรกุล ได้มอบเครื่องดนตรี อิเล็กทรอนิกส์ คีย์บอร์ด ให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนขอขอบคุณค่ะ 

f t g

ติดต่อเรา