• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์งู ของระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่พิพิธภัณฑ์งู siam serpentarium จังหวัด กรุงเทพมหานคร เด็กๆได้รู้จักงูในสายพันธุ์ต่างๆ ตั้งแต่การเกิด วิธีการล่า การเอาตัวรอด ตลอดจนการสืบพันธุ์ และรู้ลึกถึงอวัยวะทุกส่วนตั้งแต่หัวจรดหาง ด้วยการท่องทะลุผ่านลำตัวงูยักษ์จำลองที่เสมือนมีชีวิต และได้เข้าชมการแสดง นาคา เธียเตอร์ การแสดงระหว่างคนกับงู และยังได้ระบายสีกระเป๋าผ้าที่มีลวดลายงูด้วย

ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 พี่ๆเจ้าหน้าที่โอวัลตินได้จัดกิจกรรม "โอวัลติน สมาร์ท" ให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และพี่ๆโอวัลตินได้แจกโอวัลตินให้กับเด็กๆทุกระดับชั้นได้ดื่มกันอย่างอร่อย ขอบคุณทางพี่ๆโอวัลตินที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมสนุกๆให้กับเด็กๆทุกคน 

 

 

พิธีไหว้ครูและมอบเกียรติบัตรนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ 
และพิธีการไหว้ครู ๑.ตัวแทนนักเรียนนำสวดมนต์และบทบูชาครู ๒. ตัวแทนนักเรียนถือพานแต่ละระดับชั้นได้มอบพานให้คุณครู ๓. ประธานในพิธีเจิมหนังสือ และมอบเกียรติบัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เกียรติบัตรได้แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทได้แก่ ประเภทที่ ๑ การเรียนดีเด่น ความประพฤติดี ประเภทที่ ๒ ความประพฤติดีเด่น และ ประเภทที่ ๓ ทำชื่อเสียงหรือประโยชน์แก่โรงเรียน

โครงการเยี่ยมห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ นางสาวกันต์กนิษฐ์ พรประสิทธิ์ ประธานวิชาการระดับปฐมวัย และ นายณัฏฐนันทน์ วานิชชัง ประธานฝ่ายพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา ได้นำเสนอหลักสูตรและภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และจากนั้นผู้ปกครองได้พบคุณครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียน

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมโครงการเยี่ยมห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

f t g

ติดต่อเรา