รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

          ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2560 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 ปีการศึกษา 2559 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปีการศึกษา 2559 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา
ปีการศึกษา 2559 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2559 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา
ปีการศึกษา 2559 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปีการศึกษา 2558 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา
ปีการศึกษา 2558 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2558 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา
ปีการศึกษา 2558 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

          ระดับคณะ
ปีการศึกษา 2559 รายงานผลการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ
ปีการศึกษา 2558 รายงานผลการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ