รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

          ระดับหลักสูตร
 ปีการศึกษา 2559 รายงานผลประเมินคุณภาพ การศึกษาปฐมวัย
 ปีการศึกษา 2559 รายงานผลประเมินคุณภาพ จิตวิทยา
ปีการศึกษา 2559 รายงานผลประเมินคุณภาพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 ปีการศึกษา 2559 รายงานผลประเมินคุณภาพ พลศึกษา
 ปีการศึกษา 2559 รายงานผลประเมินคุณภาพ เทคโนโลยีการศึกษา
 
ปีการศึกษา 2558 รายงานผลประเมินคุณภาพ การศึกษาปฐมวัย
 
ปีการศึกษา 2558 รายงานผลประเมินคุณภาพ จิตวิทยา
 
ปีการศึกษา 2558 รายงานผลประเมินคุณภาพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 
ปีการศึกษา 2558 รายงานผลประเมินคุณภาพ พลศึกษา
 
ปีการศึกษา 2558 รายงานผลประเมินคุณภาพ เทคโนโลยีการศึกษา

          ระดับคณะ
ปีการศึกษา 2559 รายงานผลการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ
 ปีการศึกษา 2558 รายงานผลการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ