ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ

นางสาวพริ้มเพรา เลิศศรี

นักวิชาการศึกษา