ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงานและประกันคุณภาพ

นางสาวพริ้มเพรา เลิศศรี

นักวิชาการศึกษา