แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม การดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559
 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2559
 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
 แต่งต้้งคณะกรรมการโครงการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร
 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ให้ข้อมูลและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (SAR16) ประจำปีการศึกษา 2558
 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้-คณะ-ปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้-คณะ-ปีการศึกษา 2557
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557