ประวัติความเป็นมา

          ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก การดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน ของคณะวิชา และหน่วยงาน และให้หน่วยงานดังกล่าวทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของการดำเนินงานอันจะส่งผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพนอกจากนั้นยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยงานที่ดำเนินการดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ

          ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เป็นฝ่ายงานที่ดำเนินงานตามแนวทางตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในการที่จะประสานงานติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพในระดับคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ปรัชญา

          การประกันคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

          ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่จะสนับสนุนด้านการวางแผนติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพในระบบบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมุ่งสร้างความรู้และความตระหนักในการดำเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพในการดำเนินงานทุกระดับของคณะฯ

เป้าหมาย

           1. คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
          2. บุคลากรทุกระดับในคณะศึกษาศาสตร์มีความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถนำไปปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ถูกต้อง
          3. มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
          4. คณะศึกษาศาสตร์มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

          คณะศึกษาศาสตร์มีแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวงจร Deming ของ W.Edwards Deming หรือที่เรียกว่าวงจร PDCA ได้แก่
               P หรือ Plan คือการร่วมมือกันวางแผน
               D หรือ Do คือการร่วมกันปฏิบัติ
               C หรือ Check คือการร่วมกันตรวจสอบ
               A หรือ Act คือ การร่วมกันแก้ไขปรับปรุงเพื่อการดำเนินการที่เหมาะสม
         ซึ่งการดำเนินการจะมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ