1. บัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี เทคนิคทางจิตวิทยา มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
            2. บัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาเป็นผู้มีความเข้าใจและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางจิตวิทยากับศาสตร์อื่น ๆ ได้
            3. บัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาสามารถนำความรู้ หลักการ ทฤษฎี เทคนิคทางจิตวิทยาและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในองค์การและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน