ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา   คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

            จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร  จำนวน  5  คน

            1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิดานันท์ ชำนาญเวช  ประธานหลักสูตร
            2. อาจารย์สาธร  ใจตรง  รองประธานหลักสูตร
            3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยะผาด วิวัฒน์พงษ์  กรรมการ
            4. อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์  กรรมการ
            5. ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์  กรรมการและเลขานุการ

            จำนวนอาจารย์ผู้สอนชุดปัจจุบัน

            1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  กิดานันท์ ชำนาญเวช
            2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยะผาด วิวัฒน์พงษ์ 
            3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์  สุขป้อม
            4. ดร.ณัฏฐ์ชุดา  สุภาพจน์
            5. อาจารย์สาธร  ใจตรง
            6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
            7. อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์  
            8. อาจารย์ธนวัต  ปุณยกนก

            จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรจำแนกตามวุฒิการศึกษา

            ปริญญาเอก  จำนวน 3  คน
            ปริญญาเอก  จำนวน 5  คน

            จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  4  คน
            อาจารย์  4  คน