บทบาทหน้าที่

หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มีระบบการบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการหลักสูตรเป็นดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

            1. กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิต  และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ต้องการ
            2. จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของโปรแกรมวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร
            3. เสนอชื่อและข้อมูลรายละเอียดของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ วิทยากร  อาจารย์พิเศษอาจารย์ประจำตามสัญญา  และอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์  โดยคำนึงถึงคุณภาพด้านวิชาการเป็นหลัก
            4. จัดทำแผนงานงบประมาณในการพัฒนางาน
            5. เสนอแนะให้คณะจัดหาสื่อ วัสดุ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
            6. รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะ เพื่อจัดหาอาจารย์นิเทศก์และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
            7. พัฒนากำกับดูแล กระบวนการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพทางวิชาการ
            8. ดำเนินการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ทำหน้าที่ประสานงานกับคณะ  และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
            9. ดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาตลอดหลักสูตร
            10. ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
            11. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
            12. เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร
            13. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะมอบหมาย